คู่มือการใช้งานสำหรับผู้สอน
เนื้อหาในคู่มือนี้เป็นเพียงแนวทางหนึ่งในการใช้งานเท่านั้น ท่านสามารถใช้วิธีอื่นในการเข้าใช้งานระบบได้หากท่านใช้งานเป็นประจำ คู่มือนี้อาจจะมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับคำแนะนำที่ดียิ่งจากท่านอาจารย์ที่ได้นำระบบนี้ไปใช้งานจริงและหากมีข้อผิดพลาดประการใดคณะผู้จัดทำยินดีน้อมรับคำติชม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่าน

คณะผู้จัดทำ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาและศูนย์คอมพิวเตอร์

1. คู่มือการใช้งานขั้นพื้นฐานฉบับเต็ม
2. คู่มือการใช้งานขั้นพื้นฐานแยกรายหัวข้อ
 • บทนำ
 • การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
 • การเพิ่มรายวิชา**
 • การสร้างรายวิชา
 • การกำหนดผู้สอนและผู้เรียนในรายวิชา
 • การสั่งงานและตรวจงานนักศึกษา
 • การติดตามและประเมินผลผู้เรียน
 • การเพิ่มแหล่งข้อมูลในรายวิชา เช่น upload file
 • วิธีแก้ไขประเภทวิชา**
 • การลบรายวิชา**
 • *หมายเหตุ*
       - การใช้งานอย่างละเอียดในระบบจะมีสัญลักษณ์ ให้ท่านอ่านวิธีการใช้งานในแต่ละขั้นตอนได้
       - หัวข้อที่มีเครื่องหมาย ** ไม่มีในคู่มือการใช้งานขั้นพื้นฐานฉบับเต็ม
  แก้ไขครั้งสุดท้าย: Tuesday, 22 May 2012, 10:40AM