รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
การใช้งานสำหรับอาจารย์และการเปิดรายวิชาให้นักศึกษาเข้าใช้งาน
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Tuesday, 14 May 2013, 11:07AM
 

เรียน อาจารย์ทุกท่าน

หากอาจารย์ท่านใดต้องการเข้าใช้งานระบบ สามารถแจ้งความจำนงมาได้ที่ 
- นวพร ไชยเสน ฝ่ายพัฒนาและบริการระบบสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
โดยขอให้ท่านส่งข้อมูลของท่านมาทาง email : knawapho@wu.ac.th โดยแจ้งชื่อ-สกุล ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หลังจากนั้นทางผู้ดูแลระบบจะแจ้งรายละเอียดการใช้งานไปให้ท่านตาม email ที่ท่านส่งมา โดยในการเข้าใช้งานระบบจะใช้รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านเดียวกันกับระบบเมล์ของมหาวิทยาลัย

ในระบบ mLearning เปรียบเสมือนการสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวของรายวิชาที่อาจารย์สอนซึ่งไม่ได้อิงกับระบบของศูนย์บริการการศึกษาแต่อย่างใด อาจารย์สามารถสร้างรายวิชาได้เอง

เมื่อท่านต้องการให้นักศึกษาเข้ามาในรายวิชาของท่าน ให้ทำตามขั้นตอน ดังนี้

        1. สร้างรายวิชาที่ต้องการในระบบ (อ่านคู่มือได้จากหน้าหลัก -->คู่มือการใช้งานสำหรับผู้สอน http://mlearning.wu.ac.th/moodle145/mod/resource/view.php?id=617)

             กรณี*รหัสแทนรายวิชา*ซ้ำกับอาจารย์ท่านอื่นที่เคยสอนมาในภาคการศึกษาก่อนหน้านี้ สามารถดัดแปลงรหัสแทนวิชาเป็นอย่างอื่นได้ เช่น ABC-111 มีอยู่แล้ว อาจจะเปลี่ยนเป็น ABC111 หรือ ABC-111(W) หรืออื่นใดที่สื่อความหมายให้อาจารย์สามารถจำได้
            และแนะนำให้ *ตั้งชื่อรายวิชาให้มีรหัสวิชานำหน้า* เพื่อให้นักศึกษาสามารถค้นหาได้ง่าย เช่น  ABC-111 Introduction to Moodle

         2. แจ้งความจำนงไปที่ knawapho@wu.ac.th โดยแจ้ง 
             - รหัสแทนรายวิชา และชื่อวิชาที่สร้างไว้ในระบบ mLearning 
             - รหัสวิชา ชื่อวิชา และกลุ่ม ที่ให้นักศึกษาเข้ามาเรียน
       
         จากนั้นจะนำข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของอาจารย์เข้าสู่ระบบให้ค่ะ

         หมายเหตุ หากในภาคการศึกษาถัดไปยังใช้รายวิชาที่เคยสร้างไว้ใน mLearning ขอให้อาจารย์ช่วยแจ้งทุกครั้งที่ต้องการนำรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทุกครั้ง เนื่องจากระบบไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลโดยตรงกับระบบของศูนย์บริการการศึกษา

 หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถ email มาได้ที่ knawapho@wu.ac.th หรือโทร.3441 ได้ค่ะ