รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
เปลี่ยนแปลงการให้บริการระบบ WU mLearning และขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ WU eLearning ขั้นพื้นฐาน
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Tuesday, 20 June 2017, 03:10PM
  เนื่องด้วยศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้ทำการปรับปรุงระบบบริหารจัดการการเรียนรู้จากเดิม คือ WU mLearning (http://mlearning.wu.ac.th) เป็นระบบ WU eLearning (https://elearning.wu.ac.th) ซึ่งได้พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับเทคโนโลยีปัจจุบันที่มีความทันสมัยมากขึ้น และสามารถนำมาใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์ โดยมีแนวทางการให้บริการดังนี้

1. ระบบ WU mLearning เดิม จะให้บริการเฉพาะรายวิชาที่เปิดใช้งานอยู่แล้วจนถึงภาคการศึกษาที่ 1/2560 และปิดให้บริการตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2560 เป็นต้นไป
2. ระบบ WU eLearning ซึ่งเป็นระบบที่นำมาใช้ทดแทน จะเริ่มเปิดให้บริการในภาคการศึกษาที่ 1/2560 เป็นต้นไป
3. ผู้ใช้บริการที่ต้องการสร้างรายวิชาใหม่ สามารถสร้างรายวิชาได้ในระบบ WU eLearning โดยสามารถศึกษาคู่มือการใช้งานเบื้องต้นจากระบบดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ WU eLearning ขั้นพื้นฐาน ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง E-Testing 1 อาคารคอมพิวเตอร์ โดยลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/E57rxA ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณนวพร ไชยเสน โทร. 3441 อีเมล: knawapho@wu.ac.th จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเข้าร่วมอบรมดังกล่าว จะขอบคุณยิ่ง