รูปภาพของ59123976 นายขจรยศ ทองเลี่ยมนาค : Kajohnyot Thongliamnak
ควิก Eng-107ไม่ได้
 
 มีปัญเรื่อง My courses ของวิชา ENG-107 ไม่มีอยู่ My courses จึงทำให้ไม่สามารถส่งงานของรายวิชานั้นได้ จึงได้มาแจ้งปัญหาดังกล่าวนี้ให้กับทางระบบ เพื่อให้ลง courese ของรายวิชา ENG-107