รูปภาพของ56147358 นายจอมเทพ ประพันธ์พจน์ : Jomthep Prapanpot
การใช้งาน Email ของมหาวิทยาลัย
  คืออยากจะสอบถามว่าปัจจุบันในส่วนของ Email @walailak.net  ของนักศึกษา นักศึกษายังสามารถใช้งานได้หรือไม่ 
หรือว่าไม่ได้มีการอัพเดตแล้ว