รูปภาพของ59111880 นางสาวจีรชญา บุญชัย : Jeerachaya Boonchai
ENG-107
  มีปัญเรื่อง My courses ของวิชา ENG-107 ไม่มีอยู่ My courses จึงทำให้ไม่สามารถส่งงานของรายวิชานั้นได้ จึงได้มาแจ้งปัญหาดังกล่าวนี้ให้กับทางระบบ เพื่อให้ลง courese ของรายวิชา ENG-107 
 
                                                                                              ขอบคูณค่ะ
 จีรชญา บุญชัย