รูปภาพของอาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
ตอบ: SRE-100 กลุ่ม 6
  ตามนี้ครับ http://mlearning.wu.ac.th/moodle145/course/view.php?id=6670