รูปภาพของ57112922 นายชัยยุทธ์ พลรงค์ : Chaiyoot Phonrong
ITE-104
  ส่งการบ้านไม่ได้ครับ