รูปภาพของ55110423 นางสาวกัญญาพัชร อ้นเพ็ง : Kanyaphat Onpeng
Sre-121
  กัญญาพัชร 16.25
ธีระพงศ์ 12.30