รูปภาพของ56190960 นางสาวฮานาน แตมามุ : Hanan  Taemamu
CHM-101
  ดิฉันนางสาว ฮานาน แตมามุ 56190960 ได้ทำ Pre-test ชุด
Pre-test Vill Atomic stucture and periodic table
แล้ว ถูก 3 ข้อ แต่คะแนนขึ้น 0 คะแนนค่ะ

รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ตอบ: CHM-101
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Monday, 15 July 2013, 09:16AM
  สาเหตุที่คะแนนขึ้นเป็น 0 เนื่องจากนักศึกษาใช้เวลาเกินกำหนด 20 นาทีค่ะ ระบบจึงไม่คำนวณคะแนนให้