รูปภาพของอาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
ตอบ: SRE 101
  แก้ไข ให้แล้ว ครับ