รูปภาพของอาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
ตอบ: การทำแบบทดสอบ SRE-100
  เรียบร้อย แล้วครับ (อ.ต้องอ่านก่อน)