รูปภาพของอาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
ตอบ: การเข้าถึงรายวิชา Sre-100 กลุ่ม 6
  ลองเข้า ใหม่อีกครั้ง ครับ