รูปภาพของ55140537 นางสาวจุฑามาศ เกิดเมืองเล็ก : Jutamat Koedmuendlek
SCI-101
  รับทราบงาน sci-101 ได้ที่ไหนค่ะ <อยากรู้ทำไม่ถูก>
รูปภาพของอาจารย์ ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ
ตอบ: SCI-101
  หัวข้องานอาจารย์จะเป็นผู้กำหนดให้หลังจากส่งรายชื่อกลุ่ม ประกาศหัวข้องานวันที่ 26 พฤษภาคม 2555 เวลา 16.00 เป็นต้นไป

กำหนดหัวหน้ากลุ่ม โพสต์ " กลุ่มที่... รับทราบหัวข้องาน เรื่อง......" (เรื่องอะไรให้โพสต์ชื่อเรื่องด้วย โพสต์ต่อจาก การโพสต์รายชื่อกลุ่มที่โพสต์ไว้แล้ว - Reply)