รูปภาพของ54141924 นายภัทธาวุธ จุลภักดี : Pattawut Jullpugdee
อยากถามเรื่องวิชาเลือกเสรีหน่อยครับ...!!!(ช่วยตอบด้วยครับไม่เข้าใจจิงๆ)
  คือวิชาเลือกเสรี(2หน่วยวิชา)นี้เป็นวิชาที่อยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนของแต่ละสำนักป่าวครับ
ซึ่งเป็นวิชาเปิดที่สามารถให้นักศึกษาสามารถลงวิชาอะไรก็ได้ตามความสัมครใจ(ท่าไม่เรียน2หน่วยนี้ก็ไม่จบ)ถูกป่าวครับที่ผมพิมพ์
ซึ่งใน หมวดที่4 ข้อที่8 การลงทะเบียนเรียน

ข้อที่8.2 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาในหลักสูตรตามโครงสร้างของหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด
และข้อที่8.2.3 ในกรณีที่นักศึกษามีเหตุอันควร....หรือ ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัดในภาคการศึกษาหนึ่งๆ จะลงทะเบียนเรียนนอกหลักสูตรได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนรายวิชาทั้งหมดที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นทั้งนี้จำนวนหน่วยวิชา

แล้วตอนนี้ผมเลยอยากซาบว่าลง
เสรี2หน่วย
ศึกษาทั่วไป 1.5 หน่วย
นอกหลักสูตร 1 หน่วย
มันผิดกฏข้อที่ 8.2.3 ป่าวคับ
เพราะในหนังคู่มือหลักสูตรของสำนักวิชาต่างๆ
ก็มีเลือกเสรีด้วย

(ช่วยๆกันตอบด้วยนะครับอยากรู้จิงๆ)
ขอขอบคุณผู้เข้ามาอ่านและตอบกะทู้ล่วงหน้านะครับ

ท่าเลือกเสรีมันอยู่นอกหลักสูตรแล้วจากเอามาใส่ในหลักสูตรการเรียนในปีต่างๆเผื่ออะไรครับ??????????