รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ตอบ: หาวิชาTHA-101 ไม่เจอคะ
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Tuesday, 6 September 2011, 02:20PM
 

ปรึกษากับอาจารย์ผู้สอนดูนะคะ ว่าอาจารย์ตั้งชื่อรายวิชาว่าอะไร แล้วทำตามคู่มือวิธีการค้นหารายวิชาที่ http://mlearning.wu.ac.th/docs/searchcourse.pdf ค่ะ