รูปภาพของ54116793 นางสาวยัสมิน สาหลำยาดี : Yasmin Salamyadee
พบข้อผิดพลาดในปรแกรม
  ดิฉันกำลังทำแบบทดสอบเรื่อง การแปลงหน่วยและการวัด  รายวิชา CHM-101   ของอาจารย์  ปิลันธน์  แสนสุข
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ตอบ: พบข้อผิดพลาดในปรแกรม
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Tuesday, 7 June 2011, 09:44AM
 

แล้วเกิดข้อผิดพลาดอย่างไรคะ