รูปภาพของ53220612 นายประทีป พงศ์พัฒนบุตร : Prateep Pongpattanabutr
ผลการสอบ ENG 554 เทอม 2 ปี 2553
 

ผลการสอบ ครั้งที่ 2  ผลการสอบ ปลายภาค ยังไม่ทราบครับ (MIT 17 SRU)