คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
Skip หน้าหลักSkip การจัดการระบบ

การจัดการระบบ

Skip ค้นกระดานเสวนา

ค้นกระดานเสวนา


การค้นหาขั้นสูงช่วยเหลือ การค้นหาขั้นสูง (หน้าต่างใหม่)
Skip ประเภทของรายวิชาSkip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
แจ้งงดให้บริการระบบ WU mLearning วันที่ 2-4 มีนาคม 2560
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Thursday, 16 February 2017, 10:50AM
 
เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

      แจ้งงดให้บริการระบบ WU mLearning ในวันที่ 2-4 มีนาคม 2560 เพื่อสำรองข้อมูลระบบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

     หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถ email มาได้ที่ knawapho@wu.ac.th หรือ โทร.ภายใน 3441
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
แจ้งงดให้บริการระบบ WU mLearning ในวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Thursday, 23 June 2016, 08:37AM
 
เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

      แจ้งงดให้บริการระบบ WU mLearning ในวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559 เพื่อสำรองข้อมูลระบบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

     หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถ email มาได้ที่ knawapho@wu.ac.th หรือ โทร.ภายใน 3441
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
แจ้งงดให้บริการระบบ WU mLearning 28-30 ธันวาคม 2558
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Wednesday, 16 December 2015, 11:06AM
 
เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

      แจ้งงดให้บริการระบบ WU mLearning ในวันที่ 28 ธันวาคม 09.00 น. - 30 ธันวาคม 2558 เวลา 24.00 น. เพื่อสำรองข้อมูลระบบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

     หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถ email มาได้ที่ knawapho@wu.ac.th หรือ โทร.ภายใน 3441
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
แจ้งงดให้บริการระบบ WU mLearning 4-6 สิงหาคม 2558
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Friday, 17 July 2015, 09:08AM
 

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

แจ้งงดให้บริการระบบ WU mLearning ในวันที่ 4 สิงหาคม 09.00 น. - 6 สิงหาคม 2558 เวลา 24.00 น. เพื่อสำรองข้อมูลระบบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถ email มาได้ที่ knawapho@wu.ac.th หรือ โทร.ภายใน 3441

รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
การใช้งานสำหรับอาจารย์และการเปิดรายวิชาให้นักศึกษาเข้าใช้งาน
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Tuesday, 14 May 2013, 11:07AM
 

เรียน อาจารย์ทุกท่าน

หากอาจารย์ท่านใดต้องการเข้าใช้งานระบบ สามารถแจ้งความจำนงมาได้ที่ 
- นวพร ไชยเสน ฝ่ายพัฒนาและบริการระบบสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
โดยขอให้ท่านส่งข้อมูลของท่านมาทาง email : knawapho@wu.ac.th โดยแจ้งชื่อ-สกุล ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หลังจากนั้นทางผู้ดูแลระบบจะแจ้งรายละเอียดการใช้งานไปให้ท่านตาม email ที่ท่านส่งมา โดยในการเข้าใช้งานระบบจะใช้รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านเดียวกันกับระบบเมล์ของมหาวิทยาลัย

ในระบบ mLearning เปรียบเสมือนการสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวของรายวิชาที่อาจารย์สอนซึ่งไม่ได้อิงกับระบบของศูนย์บริการการศึกษาแต่อย่างใด อาจารย์สามารถสร้างรายวิชาได้เอง

เมื่อท่านต้องการให้นักศึกษาเข้ามาในรายวิชาของท่าน ให้ทำตามขั้นตอน ดังนี้

        1. สร้างรายวิชาที่ต้องการในระบบ (อ่านคู่มือได้จากหน้าหลัก -->คู่มือการใช้งานสำหรับผู้สอน http://mlearning.wu.ac.th/moodle145/mod/resource/view.php?id=617)

             กรณี*รหัสแทนรายวิชา*ซ้ำกับอาจารย์ท่านอื่นที่เคยสอนมาในภาคการศึกษาก่อนหน้านี้ สามารถดัดแปลงรหัสแทนวิชาเป็นอย่างอื่นได้ เช่น ABC-111 มีอยู่แล้ว อาจจะเปลี่ยนเป็น ABC111 หรือ ABC-111(W) หรืออื่นใดที่สื่อความหมายให้อาจารย์สามารถจำได้
            และแนะนำให้ *ตั้งชื่อรายวิชาให้มีรหัสวิชานำหน้า* เพื่อให้นักศึกษาสามารถค้นหาได้ง่าย เช่น  ABC-111 Introduction to Moodle

         2. แจ้งความจำนงไปที่ knawapho@wu.ac.th โดยแจ้ง 
             - รหัสแทนรายวิชา และชื่อวิชาที่สร้างไว้ในระบบ mLearning 
             - รหัสวิชา ชื่อวิชา และกลุ่ม ที่ให้นักศึกษาเข้ามาเรียน
       
         จากนั้นจะนำข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของอาจารย์เข้าสู่ระบบให้ค่ะ

         หมายเหตุ หากในภาคการศึกษาถัดไปยังใช้รายวิชาที่เคยสร้างไว้ใน mLearning ขอให้อาจารย์ช่วยแจ้งทุกครั้งที่ต้องการนำรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทุกครั้ง เนื่องจากระบบไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลโดยตรงกับระบบของศูนย์บริการการศึกษา

 หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถ email มาได้ที่ knawapho@wu.ac.th หรือโทร.3441 ได้ค่ะ

รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาให้บริการสร้างสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Wednesday, 8 May 2013, 10:04AM
 

งานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ให้บริการสร้างรายวิชาด้วย mLearning-Moodle และสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาอื่น ๆ

อาจารย์ท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่คุณชัชสันต์ จันทร์เรืองฤทธิ์  งานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาชั้น 1 โทร.3306-3307

รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ชี้แจงเรื่องรายวิชาที่ปรากฏในระบบ mLearning
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Thursday, 2 June 2011, 03:03PM
 

รายวิชาที่ปรากฏในระบบ mLearning ไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบการลงทะเบียนของนักศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. อาจารย์ผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษา แจ้งให้ผู้ดูแลระบบนำรายชื่อจากระบบลงทะเบียนเข้ามาให้ นักศึกษาจะมองเห็นรายวิชาในเมนูรายวิชาของท่านโดยไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิกเอง แต่หากนักศึกษาคลิกออกจากการเป็นสมาชิกของรายวิชา (Unenrol) นักศึกษาจะไม่สามารถเข้าสู่รายวิชานี้ได้อีก หากอาจารย์ผู้สอนกำหนดรหัสผ่านเข้าสู่รายวิชาไว้ ต้องขอรหัสผ่านจากอาจารย์ผู้สอนจึงจะสามารถเข้าเป็นสมาชิกของรายวิชาได้


2. รายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนไม่ได้กำหนดรหัสผ่านไว้ นักศึกษาสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกของรายวิชานั้นได้ด้วยตนเอง


3.รายวิชาที่อาจารย์กำหนดรหัสผ่านไว้ ต้องขอรหัสผ่านจากอาจารย์ผู้สอนจึงจะสามารถเข้าเป็นสมาชิกของรายวิชาได้

4. ชื่อวิชาที่แสดงขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอนว่ากำหนดไว้อย่างไร บางครั้งอาจารย์อาจจะตั้งชื่อวิชาเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษหรืออาจเป็นชื่ออื่น ๆ อาจทำให้นักศึกษาค้นหารายวิชาที่ต้องการไม่พบ หากต้องการทราบให้ถามจากอาจารย์ผู้สอน

หมายเหตุ หากต้องการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของรายวิชาใด สามารถดูวิธีการค้นหาได้จาก คู่มือการใช้งานสำหรับผู้เรียน --> วิธีการค้นหารายวิชา

รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
วิธีแก้ปัญหากรณีเปิดไฟล์ .pdf ไม่ได้
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Tuesday, 2 June 2009, 03:18PM
  สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเปิดไฟล์ .pdf ใน mLearing ได้ ขอให้ติดตั้ง Acrobat Reader version 9 โดยสามารถ download ไฟล์ได้ที่ http://mlearning.wu.ac.th/docs/AdbeRdr90.exe
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
การใช้งานกระดานข่าวในรายวิชา
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Wednesday, 7 January 2009, 06:12PM
 

เรียน อาจารย์ทุกท่าน

           เนื่องจากในระบบใหม่นี้ กระดานข่าว ที่ระบบสร้างให้ตอนสร้างรายวิชา เป็นกระดานที่ผู้สอนสามารถตั้งกระทู้ และ ตอบกระทู้ได้ผู้เดียวเท่านั้น

           หากต้องการให้นักศึกษาสามารถตั้งกระทู้ และ ตอบกระทู้ได้ ขอให้อาจารย์ เพิ่มกิจกรรม --> กระดานเสวนา ใหม่

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ขอความร่วมมือในการแก้ไขประเภทวิชา
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Wednesday, 24 December 2008, 10:46AM
 

เรียน อาจารย์ทุกท่าน

     เนื่องจากระบบได้กำหนดประเภทของรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับการรายงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยแบ่งประเภทวิชา ออกเป็น สำนักวิชา => ระดับการศึกษา (ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา) => หลักสูตรการศึกษาของแต่ละระดับการศึกษา เช่น

สำนักวิชาการจัดการ => ปริญญาตรี => บัญชี

     จึงขอความร่วมมืออาจารย์ทุกท่านช่วยแก้ไขประเภทวิชาให้ตรงกับประเภทที่กำหนดไว้ให้ตามเมนู คู่มือ => วิธีแก้ไขประเภทวิชา หากไม่มีประเภทวิชาให้ท่านเลือกหรือชื่อประเภทวิชาไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งได้ที่ นางสาวนวพร กิตติพัฒนบวร ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร.3441 หรือ อีเมล :  knawapho@wu.ac.th

      ขออภัยในความไม่สะดวก และขอบคุณมา ณ ที่นี้


Skip เข้าสู่ระบบSkip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Skip กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรม ตั้งแต่ Wednesday, 24 May 2017, 06:43AM

ไม่มีอะไรใหม่นับตั้งแต่คุณล็อกอินครั้งสุดท้าย