คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง 2 (2/51)
(MAT-202(2/52))

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

สมการเชิงอนุพันธ์

การวิเคราะห์ฟูเรียร์

สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้