เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม
(2304-461)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ประเภท ความสำคัญ คุณภาพ สมบัติและองค์ประกอบ กระบวนการแปรรูปนมและผลิตภัณฑ์นม การพาสเจอร์ไรส์ สเตอริไรส์ การโฮโมจิไนเชชัน และการแยก การเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์นม การใช้ประโยชน์และผลพลอยได้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน