พฤติกรรมและการสื่อสารในองค์การ
( COM333)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน


ศึกษาลักษณะโครงสร้างขององค์การ แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารในองค์การ พฤติกรรมการสื่อสารในองค์การ รูปแบบการใช้อำนาจในองค์การ ความขัดแย้งในองค์การ รวมทั้งปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในองค์การ อาทิ การล่วงละเมิดทางเพศในองค์การ

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน