BIO-211 จุลชีววิทยา
(BIO- 211)

ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ในด้านโครงสร้างและหน้าที่การทำงานของเซลล์ กระบวนการทางเมแทบอลิซึม ลักษณะทางพันธุศาสตร์และรีคอมบิเนนท์ดีเอ็นเอ