Laboratory of Experimental Designs
(LabStat)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม ในแบบทดลองต่างๆ�

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน