เทคโนโลยีไขมันและน้ำมัน
(2304-466)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ความหมาย ความสำคัญ ประเภท องค์ประกอบทางเคมีและแหล่งของไขมันและน้ำมัน คุณสมบัติทางกายภาพ การปฏิบัติ การเก็บรักษาและการเปลี่ยนแปลงในไขมันและน้ำมัน กรรมวิธีการแปรรูปและทำให้บริสุทธิ์ของไขมันและน้ำมันเทคโนโลยีผลิตผลิตภัณฑ์จากไขมันและน้ำมัน ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์น้ำมันและไขมัน

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน