ชีวกลศาสตร์พื้นฐาน
(PTH-202)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ศึกษาและฝึกปฏิบัติทางชีวกลศาสตร์โมเมนตัม และจลนศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแรงกระทำที่มีต่อกระดูกข้อต่อ การเคลื่อนไหว การเดินและอิริยาบทต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันศึกษากายวิภาคศาสตร์ของโครงสร้าง ข้อต่อ กล้ามเนื้อและเส้นประสาทที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว และเรียนรู้การทดสอบกำลังกล้ามเนื้อและเส้นประสาท ตลอดจนฝึกทักษะในการวัดช่วงการเคลื่อนไหวและข้อต่อได้อย่างถูกต้อง

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน