ความน่าจะเป็นและสถิติ
(MAT-111)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีความน่าจะเป็น
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจง
การแจกแจงที่สำคัญของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง
การแจกแจงที่สำคัญของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง
ตัวสถิติและการประมาณค่าพารามิเตอร์
การทดสอบสมมติฐาน