Hematology 1
(3101-351)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

Hiยินดีต้อนรับสู่รายวิชา Hematology 1

ศึกษาทางด้านโลหิตวิทยาเกี่ยวกับการกำเนิด ลักษณะ ส่วนประกอบ และหน้าที่ของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด อวัยวะที่เกี่ยวข้องในการสร้างเม็ดเลือด ลักษณะเฉพาะและความสำคัญของเม็ดเลือดชนิดต่าง ๆ ความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง การแบ่งชนิดภาวะซีด สาเหตุและอาการของภาวะซีดแต่ละแบบ การเปลี่ยนแปลงของเม็ดเลือดขาวในภาวะต่าง ๆ และอาการทางโลหิต

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน