การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร
(2304-351)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

บทนำ ความสำคัญของการควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร
การวัดค่าทางคุณภาพ
การประเมินทางประสาทสัมผัส
การใช้สถิติในการควบคุมคุณภาพ
การประกันคุณภาพ
การใช้ระบบการจัดการคุณภาพ TQM ISO9000 HACCP GMPและการสร้างกลุ่มคุณภาพ
ต้นทุนคุณภาพ
มาตรฐานและกฎหมายอาหาร

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน