การโปรแกรมเกมและแอนิเมชันเบื้องต้น
(MMA112)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ปัญหาและการแก้ปัญหา
การวิเคราะห์ วิธีการแก้ปัญหา การเขียนลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยใช้แผนภูมิสายงาน
การเขียนลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยใช้ภาษาเขียน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ข้อมูลและชนิดข้อมูล การเขียนนิพจน์ คำสั่งรับและแสดงผลข้อมูล คำสั่งกำหนดค่า
คำสั่งควบคุม ตัวแปรชุด ฟังก์ชัน พอยน์เตอร์ ไฟล์ข้อมูล
ฝึกปฏิบัติโดยใช้ปัญหาของเกมและแอนิเมชันเป็นฐาน


รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน