Pharmacy and Society_2015
(PHA 664)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

วิวัฒนาการเกี่ยวกับการใช้ยาในสังคมไทย ยาประเภทต่างๆ และบทบาทหน้าที่ในการเยียวยา ปัญหาหรือความเจ็บป่วยในสังคม เช่น การแพทย์พื้นบ้านและยาแผนโบราณ ยาแผนปัจจุบัน ยาสามัญประจำบ้าน ร้านยาในชุมชน รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับยาและการใช้ยา

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน