POS-218 กฎหมายปกครอง 3/2557
(POS-218(3/2557))

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

POS-218
       กฎหมายปกครอง                                                   1(4-0-8)

Administrative
Law

หลักกฎหมายปกครอง  หลักเกณฑ์การใช้อำนาจปกครอง 
หลักเกณฑ์ว่าด้วยความถูกต้องด้วยกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง  ความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง
หน้าที่ของศาลปกครอง

Principle
on administrative law; principle on application of administrative power;
principle on legality in operation of administrative officer; responsibility of
administrators; role of administrative courts.


บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้