องค์กรและการบริหารองค์กรแบบหลังสมัยใหม่
(POL-224 )

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

พัฒนาการแนวคิดว่าด้วยองค์การ
แนวคิดและทฤษฎีหลังสมัยใหม่กับการศึกษาองค์กรและการจัดองค์กร
แนวคิดและวิธีการสำคัญขององค์กรและการจัดองค์กรแบบหลังสมัยใหม่
ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างแนวคิดและทฤษฎีองค์กรแบบหลังสมัยใหม่กับแบบดั้งเดิม  แนวคิดหลังสมัยใหม่กับการพัฒนาองค์กรและการจัดการองค์กรในสังคมไทย

 

 Development of
organization theory, post-modern concept and theory and organization study and
management, main concepts and means of post-modern organization and its
management, differences and similarities between conventional and post-modern organization
concepts and theories,  post-modern
theory and organization development and management in Thai society.


บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้