เคมีทั่วไป (General Chemistry) ปีการศึกษาที่ 3/2558
(CHM-102 เคมีทั่วไป (General Chemistry))

CHM-102 เคมีทั่วไป (General Chemistry)
ภาคการศึกษาที่ 3/2558

วัน เวลา ที่เรียน

กลุ่ม 1 วันอังคาร และวันศุกร์ เวลา 10.00 - 12.00 น. ห้อง 202 อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อาจารย์ผู้สอน

1. ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน์ E-mail : cmontra@wu.ac.th

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ อาคารวิชาการ 1 ชั้น 1 ห้อง 126 โทร. 2041

2. ดร.อภิรักษ์ พยัคฆา E-mail : apirak.pa@wu.ac.th
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ อาคารวิชาการ 1 ชั้น 1 ห้อง 128 โทร. 2042