เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม
(PHA-521)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรมศาสตร์ การประยุกต์ใช้วิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตเภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอาง เพื่อการรักษา ป้องกันและวินิจฉัยโรค การศึกษากระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การเก็บรักษาและการใช้ประโยชน์

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน