การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม (อ.จำนงค์ ธนะภพ)
(3103-348(J))

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ศึกษาถึงหลักการ วิธีการปฏิบัติในการควบคุมการถ่ายเทของอากาศภายในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีมลพิษจากสารเคมี หรือฝุ่นผงเกิดขึ้น รวมทั้งหลักการในการออกแบบระบบการระบายอากาศบริเวณอันตรายจากมลพิษ การตรวจวัดระดับอันตราย การประเมินและการบำรุงรักษาระบบกำจัดอากาศเสียให้อยู่ในสภาพดี

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน