การป้องกันอันตรายและอุบัติภัยในงานอุตสาหกรรม
(3103 - 346)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

เป็นรายวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับ สาเหตุ การระงับเหตุ ตลอดจนการป้องกันอุบัติภัยร้ายแรงที่เกิดขึ้นในงานอุตสาหกรรม�ได้แก่�อัคคีภัย สารเคมีรั่วไหล และระเบิด�

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน