ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก (Clinical Immunology)
(3101-337)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

เป็นรายวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับโรคหรือ พยาธิสภาพที่เกิดขึ้นเนื่องจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันและ / หรือจากผลกระทบเนื่องจากปฏิกิริยาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นในร่างกาย ในภาวะต่างๆ เช่น ออโตอิมมูน ภาวะภูมิไวเกิน การปลูกถ่ายอวัยวะตลอดจนการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการอิมมูโนโลยีในภาวะต่างๆเหล่านี้ นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการวินิจฉัยทางซีโรโลยีสำหรับโรคติดเชื้อที่สำคัญที่พบในประเทศไทย

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน