การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
(2102-205)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน