นโยบายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
(ECO-421 ภาค 1/55)

วิวัฒนาการของระบบการค้าและการเงินระหว่างประเทศ องค์กรการค้าและการเงินระหว่างประเทศ บทบาทของรัฐและองค์กรระหว่างประเทศในการกำหนดนโยบายการค้า การส่งเสริมการลงทุน และการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม บทบาทและความสำคัญของบริษัทข้ามชาติในการจัดสรรเงินลงทุน ถ่ายทอดเทคโนโลยี และเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตระหว่างประเทศ ข้อพิพาทและการเจรจาการค้าและการลงทุนพหุภาคีรอบต่างๆ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจรูปแบบต่างๆ เช่น การทำข้อตกลงทวิภาคี การทำข้อตกลงระหว่างประเทศในภูมิภาคเดียวกัน ตลาดร่วมสมบูรณ์ กลุ่มเศรษฐกิจใช้เงินตราเดียวกัน เป็นต้น