การประเมินผลกระทบทางการท่องเที่ยว
(TRM-421)

ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และเศรษฐกิจ รวมถึงวิธีการ ในการประเมินผลกระทบในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ก่อนการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว ในขณะดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว หลังการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว และการประเมินคุณค่าทางการท่องเที่ยว