Linear Algebra
(1205-235)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ศึกษาเกี่ยวกับเมทริกซ์กับระบบสมการเชิงเส้น ตัวกำหนด ปริภูมิเวคเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่าเจาะจงและเวคเตอร์เจาะจง ปริภูมิที่มีผลคูณภายใน และวิธีการเชิงตัวเลขพื้นฐาน

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน