2403-446 Data Communications
(2403-446)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

คุณสมบัติของตัวกลางในการสื่อสารข้อมูล มอดูเลชัน ชนิดของสายส่งและรายละเอียดของเครือข่าย วิธีการและกระบวนการในการทำงานของแต่ละชั้น โปรโตคอลต่าง ๆ โปรโตคอลแบบเชื่อมต่อโดยตรง การสื่อสารแบบมัลติแอคเซส อินเตอร์เน็ตโปรโตคอล เครือข่ายระยะไกลและท้องถิ่นลำดับขั้นตอนและโปรโตคอลการเลือกเส้นทาง การควบคุมการส่งผ่านข้อมูล การจัดการระบบเครือข่าย ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือการสื่อสารข้อมูล ความหน่วงในระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน