2407-315 / ECE-356 Computer Programming Technologies
(2407-315)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรมแบบต่าง ๆ โดยจะเน้นไปที่การเขียนโปรแกรมแบบที่เป็นหลักสำคัญในการตลาดการสร้างซอฟต์แวร์ในปัจจุบัน การศึกษาจะครอบคลุมถึงหลักการโครงสร้างและวิธีการในการเขียนโปรแกรมในแบบที่ได้ถูกเลือก

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน