Fundamental of Plant Pathology
(2301-352)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ประวัติ ความสำคัญ ปัจจัยการเกิดโรค ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเชื้อโรคพืชและต้นพืช ลักษณะอาการของพืชที่เป็นโรค การวินิจฉัย โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา แบคทีเรีย ไส้เดือนฝอย สภาพแวดล้อม ไวรัสและไวรอยด์ การเก็บ การรักษาและวิธีการศึกษาตัวอย่างโรคพืช การพิสูจน์ตามหลักของ การจัดการโรคพืชเบื้องต้น

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน