ECE-353 / 2407-312 Analysis and Design Algorithms
(ECE-353)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

โครงสร้างข้อมูล โครงสร้างข้อมูลคิวแบบลำดับความสำคัญ การค้นหาแบบไบนารีทรี ฮีป ตารางแฮช เทคนิคการค้นหาและลำดับข้อมูล ฮีปซอร์ต ควิกซอร์ต เทคนิคการออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี การวิเคราะห์ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี การโปรแกรมแบบพลวัต ขั้นตอนวิธีแบบกรีดี ขั้นตอนวิธีแบบกราฟปริภูมิ ขั้นตอนวิธีต้นไม้แบบทอดข้ามที่เล็กที่สุด ขั้นตอนการหาระยะทางที่สั้นที่สุด ปัญหาสมบูรณ์เอ็นพี

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน