พฤติกรรมนักท่องเที่ยว Tourist Behaviour
(2104-216)

แรงจูงใจในการเดินทาง ความต้องการและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวแต่ละประเภท จำแนกตามเชื้อชาติ และสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม