CVE-341 Hydrology
(CVE341)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

วัฎจักรของน้ำ ฝน การซึม น้ำท่า การวัดน้ำฝนและน้ำท่า การเก็บกักน้ำ การระเหย การระเหยรวมการคายน้ำ การเคลื่อนที่ของน้ำหลาก น้ำบาดาล การวัดค่าตัวแปรต่างๆ ทางอุทกวิทยา และอุตุนิยมวิทยา

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน