2403-212 Electric Circuit Theory I
(2403-212)

องค์ประกอบของวงจร กฎของเคอร์ชอฟฟ์และทิศทางอ้างอิง วงจรตัวต้านทาน การวิเคราะห์แบบโนดและเมช ทฤษฎีการซ้อนทับ ทฤษฎีเทวินินและนอร์ตัน วงจรออปแอมป์ วงจรอันดับหนึ่งและอันดับสอง อาการตอบสนองต่อสัญญาณขั้นบันใด อาการตอบสนองต่อสัญญาณอินพุตศูนย์และสถานะเริ่มต้นศูนย์ อาการตอบสนองชั่วครู่และในสภาวะคงตัว สัญญาณกระตุ้นแบบเอกซ์โพเนนเชียล คลื่นรายคาบ คลื่นแบบไซน์และการแทนด้วยเฟสเซอร์ อิมพีแดนซ์และแอดมิดแตนซ์ การวิเคราะห์ในสภาวะคงตัวที่มีการกระตุ้นด้วยคลื่นแบบไซน์ กำลังไฟฟ้ากระแสสลับ และวงจรไฟฟ้าสามเฟส