การเลี้ยงปลาสวยงาม
(2305-419)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ความสำคัญของปลาสวยงาม ชนิดของปลาสวยงามและพันธุ์ไม้น้ำ การจัดและการ
ดูแลรักษาตู้ปลา การให้อาหาร พันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์ โรคพยาธิและการ
ป้องกัน การประกวดและตัดสินปลาสวยงามและการจัดตู้ปลา

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน